• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0899474393
    • Общи условия

     •  

     ОБЩИ УСЛОВИЯ

     ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН myrenestyle.com

     Общи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние между:

      „Евростайлтекс” ЕООД   наричано по-долу за краткост  Доставчик / Търговец/, от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите „Общи условия", наречено по-долу за краткост Потребител /Клиент/, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин myrenestyle.com

      

      ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА:

       Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

      1. Наименование на Доставчика: „Евростайлтекс” ЕООД

      2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, ул.П.Яворов 2

      3. Физически магазин: гр. Русе 7012 ул."Николаевска"№29

      4. Данни за кореспонденция: гр. Русе 7012, ул."Николаевска"№29

     email: myrenestyle@abv.bg

     тел: +359 896152213

      5. Вписване в публични регистри: ЕИК  202833181

     1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина  myrenestyle.com Тези условия обвързват всички потребители. Всяко лице, което е заредило на браузъра си myrenestyle.com  или е било пренасочено към него, следва внимателно да се запознае с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на  myrenestyle.com следва да напусне сайта. 
     1.2. Доставчикът публикува на myrenestyle.com :

     а) Описание на основните характеристики и изображения на всяка стока;

     б) Продажната цена с включен ДДС в български лева;

     в) Информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

     г) Правото на потребителя, условията и начина за упражняването му да се откаже от договора. Условията, при които стоката може да бъде върната, я изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите".

      1.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на  myrenestyle.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
     1.4. След натискане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 
     1.5. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в myrenestyle.com стоки, Потребителят трябва да попълни електронната форма преди да финализира поръчката. При попълване на електронната форма, Потребителят е длъжен да предостави изискуемите данни. Потребителят гарантира, че данните които предоставя са верни,пълни и точни, и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай,че Потребител представи неверни данни, Доставчикът има право да прекрати договора.

     1.6. Преди да осъществи поръчка Потребителят е длъжен да изрази „онлайн" съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия, той ще може да извършва валидни заявки за закупуване на стоки чрез myrenestyle.com.

     1.7. Всички обявени цени са в български лева, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния метър или брой и не включват разходите по транспортиране до заявения от клиента адрес. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Клиентът следва да заплати всички митнически и други такси, свързани с износа.

     1.8. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
     1.9. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с  ДДС.

      1.10. Надзорни органи:

     Комисия за защита на личните данни
     Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
     тел.: (02) 940 20 46
     факс: (02) 940 36 40
     Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
     Уеб сайт: www.cpdp.bg

     Комисия за защита на потребителите 
     Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
     тел.: 02 / 980 25 24 
     факс: 02 / 988 42 18 
     гореща линия: 0700 111 22 
     Уеб сайт: www.kzp.bg

     2. ДОСТАВКА

     2.1. Поръчаната стока се доставя в подходяща опаковка на посочения от Клиента адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на онлайн магазина myrenestyle.com. и Клиента.

     2.2. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

     2.3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес. 
     При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставката от повторното потвърждение.

     2.4. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

     2.5. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

     2.6. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ (УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ)

     Имате право да се откажете от настоящия договор за покупко-продажба и да върнете закупена стока, без да посочвате причини за това, в срок до 14 календарни дни, считано от датата на получаване  на съответната стока.

     За да упражните правото си на отказ, трябва да ни предоставите следната иформация: Вашето име, географски адрес, телефонен номер  и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, телефонен разговор  или електронна поща).

     За Ваше улеснение можете да използвате стандартен формуляр за отказ, като това не е задължително за упражняване на правото Ви да върнете стоката съгласно настоящите условия.

     За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, както и да върнете закупената стока.

     Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките ни на адрес  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако получим обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

     Разходите по връщане на стоките са за Ваша сметка.

     „Евростайлтекс” ЕООД  запазва право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

      Ще извършим възстановяването на средствата по посочена от вас банкова сметка, като удържим сумата на таксата за направения от нас банков превод.

     Моля, пазете касовия си бон  или платежен документ. Той ще бъде необходим за всички замени и/или връщания в магазинът ни .

      „Евростайлтекс” ЕООД  запазва правото си да променя настоящите условия, за което ще публикува уведомление на интернет адрес myrenestyle.com. Всички изменения ще се прилагат за нови договори, сключени след деня, в който промените влизат в сила.

     3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

     3.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и  да поръчва обявените стоки на интернет магазина  myrenestyle.com.

     3.2.  Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
     3.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 
     3.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на  myrenestyle.com
     3.5.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на Търговеца  се задължава при ползване на услугите: 
     •    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
     •    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
     •    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
     •    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от myrenestyle.com услуги; 
     •    да уведомява незабавно Търговеца  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
     •    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
     •    да не извършва злоумишлени действия; 
     •    да обезщети Търговеца  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
     3.5.а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикуване на myrenestyle.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.

      

     4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

     4.1. Търговецът се задължава: да прехвърли на Клиента фактическата власт на закупената стока след получаването  от страна на Търговеца на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената стока; да полага дължимата грижа за изпълнение  на своите задължения.

     4.2. Търговецът  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
     4.3. Търговецът  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на  myrenestyle.com

     4.4. Търговецът не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули.  В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен номер или e-mail, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.
     4.5. Търговецът  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговеца  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез myrenestyle.com
     4.6. Търговеца  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
     4.7. Търговецът  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговеца  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.  
     4.8. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

     4.9. Търговецът запазва правото си да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката.

      

     5. ЛИЧНИ ДАННИ

     5.1.Търговецът  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
     5.1.а Търговецът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

      

     6. ИЗМЕНЕНИЯ

     6.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. В случай, че Потребителя не е съгласен с промените, то Търговецът  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

      

     Благодарим за вашето внимание! Приятно пазаруване в myrenestyle.com

      

   • Newsletter